Connect with us

Religjion

Nesër është dita e arifesë, miliona besimtarë e agjërojnë këtë ditë

Published

on




Dita e arifesë, kështu njihet tek ne shqiptarët, është dita që bie një ditë përpara ditës së Bajramit të Kurbanit. Në këtë ditë, të gjithë haxhilerët që janë në Mekë, duhet të dalin në arafat. Andaj, ata të cilët nuk kanë pasur mundësi të shkojnë në Haxh, këtë ditë e agjërojnë.

Se kjo ditë është e madhe, shume e vlefshme, edhe për ata që nuk e kryejnë haxhin, tregojnë hadithet në vijim:

  • Ebu Katadeja, radijall-llahu anhu, tregon se e kanë pyetur Pejgamberin, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, mbi agjërimin e ditës së Arafatit, kurse ai është përgjigjur: “I shlyen mëkatet e vitit të kaluar dhe atij që vjen”. (Muslimi)
  • Transmeton Muslimi nga Aisheja [radijall-llahu anha] se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Nuk ka ditë në të cilën All-llahu liron njerëz nga zjari i xhehenemit ma shumë sesa në ditën e Arafatit. Ai afrohet dhe pastaj mburret me ata para melekëve, duke thënë: çka dëshirojnë këta njerëz?”. Kurse Ibën Omeri, radijall-llahu anhuma, thotë se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “All-llahu mburret para melekëve ditën e Arafatit me ata që qëndrojnë në Arafat dhe thotë: shikoni robët e Mi, Më kanë ardhur të rraskapitur dhe të pluhërosur”. (hadithi është sahih, transmeton Ahmedi.) 
  • Abdullah b. Amr transmeton se Muhammedi a.s. ka thënë: „Lutja më e mirë është lutja që bëhet në ditën e Arafatit.“ (Imam Tirmidhiu, imam Ahmedi).

Mbi të gjitha, këtë ditë e ka veçuar Allahu xh.sh., duke e përmendur dhe betuar për të në Kur’anin fisnik.  All-llahu i Madhërishëm nuk betohet për gjëra pa vlerë, por betohet me gjëra të mëdha. Kjo ditë, është “dita e dëshmuar” në ajetin: “Pasha atë që dëshmon dhe të dëshmuarën!”. (El-Buruxh: 3)  Dhe kjo ditë është dita “tek” me të cilën betohet All-llahu në Kur’an:  “Pasha çiftin dhe pasha tekun!”. (El-Fexhr: 3). Ibën Abbas, radijall-llahu anhu, thotë: “dita çift është dita e kurban bajramit (10 Dhulhixhe), kurse dita tek është dita e Arafatit (9 Dhulhixhe).  

Përgatiti: Mehas Alija

(Islampress)



NA NDIQ NË FACEBOOK

1