Connect with us

Kosovë

Agjencia e Kosovës për Inteligjencë konkurs për vende të lira pune

Published

on

Agjencia e Kosovës për Inteligjencë ka shpallur konkurs për punonjës/e në disa fusha.Sipas AKI-së, konkursi shpallet në fushat:

Inteligjencë; IT, programim; kibernetikë; siguri fizike e shërbime mbështetëse administrative.Më poshtë mund të ndiqni kushtet që kërkon AKI për punësimin e kandidatëve.

Kualifikimet dhe kushtet e përgjithshme për pjesëmarrje në procesin e rekrutimit:Kandidatët për fushën 1 duhet të kenë përgatitje universitare;Kandidatët për fushën 2 duhet të kenë përgatitje universitare dhe kualifikime nga fusha e teknologjisë informative;

Kandidatët për fushën 3 duhet të kenë përgatitje universitare apo arsimim të mesëm, si dhe njohuri të thelluara në fushën kibernetike te dëshmuara me certifikata përkatëse;

Kandidatët për fushat 4 dhe 5 duhet të kenë kualifikim të mesëm;Për fushat 1,2,3 është obligative njohja e gjuhëve të huaja. Përparësi kanë kandidatët që kanë njohuri ne gjuhen angleze dhe serbe. Kandidatët do ti nënshtrohen testimit të njohurive në gjuhët e huaja.

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e përgjithshme për punësim në AKI si më poshtë:Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;Të jenë mbi moshën 18 vjeçare;Të kenë kualifikimet e duhura arsimore dhe profesionale;

Ndaj tyre të mos jetë marrë masa e përjashtimit ose e largimit nga puna në AKI apo institucionet e tjera me natyrë të ngjashme;Kalimi me sukses i procedurave të rekrutimit.

Kandidatët për punësim në AKI do t’i nënshtrohen ekzaminimit mjekësor, verifikimit të sigurisë si dhe mund t’u nënshtrohen edhe kushteve tjera specifike.

Të gjithë kandidatet të cilët deklarojnë të dhëna të pa sakta do të diskualifikohen gjatë procesit të verifikimit të sigurisë.Përveç kushteve të mësipërme kandidatët duhet të plotësojnë edhe standardet strikte të sigurisë të parapara në nenin 14 i ligjit nr.03/L-063 për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë.

Procedura e përzgjedhjes:Procesi i brendshëm i përzgjedhjes është i klasifikuar dhe përbëhet nga disa faza të selektimit dhe testimit.

Përzgjedhja e kandidatëve për pozitat përkatëse do të bëhet varësisht prej kualifikimeve, bazuar në kriteret dhe kushtet e përgjithshme të përshkruara në konkurs si dhe kriteret dhe kualifikimet tjera specifike të brendshme.

Kandidatët mund të aplikojnë në më së shumti dy fusha, kurse AKI do të bëjë selektimin për vazhdim të procedurave konkurruese në njërën fushë/pozitë, në bazë të vlerësimit të profilit dhe përshtatshmërisë së kandidatit me kërkesat për pozitën përkatëse.

Kohëzgjatja e punësimit:Punësimi në AKI është me afat të pacaktuar, pas përfundimit me sukses të periudhës provuese, bazuar në Ligjin për AKI, rregullat dhe procedurat e brendshme.

Procedura e aplikimit:Kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë aplikacionin për punësim dhe të bashkëngjitin dokumentet apo dëshmitë si në vijim.

Cv dhe letër motivimi;kopjet e dëshmive për përfundim të studimeve të lëshuara nga institucionet arsimore (për kandidatët që kanë përfunduar shkollimin jashtë vendit diploma duhet të jetë e nostrifikuar) si dhe kualifikime të tjera, certifikatat e trajnimeve apo formave tjera të aftësimit profesional (nëse kanë);certifikata e lindjes/ekstrakti i lindjes apo kopja e letërnjoftimit/pasaportës (të jenë valide);

një fotografi të formatit 5×5 (jo më e vjetër se një muaj);certifikata nga evidenca e personave kundër të cilëve është duke u zhvilluar procedura penale dhe personave të dënuar ( e lëshuar nga Gjykata, jo më e vjetër se tre muaj).

Aplikimi bëhet vetëm në mënyrë elektronike në web faqen zyrtare të AKI www.aki-rks.org/konkursi duke plotësuar aplikacionin dhe bashkangjitur dokumentet e kërkuara për punësim.

Data e mbylljes së konkursit:Konkursi do të jetë i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë kalendarike nga data e publikimit në mjete të informimit, përkatësisht nga data 03.02.2023 deri me datën 17.02.2023.Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të përcaktuar më lartë nuk pranohen, kurse aplikacionet e mangëta/të pa kompletuara refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur për fazat e mëtejme do të kontaktohen.

Agjencia e Kosovës për Inteligjencë ofron mundësi të barabarta për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar.Aplikimi nga ana juaj të jetë diskret.Për çdo paqartësi mund të na kontaktoni në numrin e telefonit : 045 202 213.

NA NDIQ NË FACEBOOK