Connect with us

Religjion

A e dini këtë për Zotin tuaj?

Published

on

Çfarë thotë Allahu i Madhërishëm për Veten e Tij?

Transmetohet nga Ebu Hurejre, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) Ka thënë: “Allahu i Lartësuar thotë:“ Unë jam ashtu siç Më konsideron robi i Im dhe Jam me të sa herë që ai Me kujton Mua. Nëse ai Më përmend në vetvete, edhe unë e përmend në veten time. Nëse Ai më përmend në shoqëri, unë e përmend Atë në një shoqeri më të mirë. Nëse me afrohet një pedale, unë i afrohem me një arshin, nëse një arshin më afrohet, unë i afrohem edhe me afer se ai, nëse më vjen me një ecje normale, unë vij tek ai me nxitim. ” (Buhariu)

“Ai e njeh botën e padukshme dhe të dukshme, Ai është i Madhërishmi dhe i Lartësuari”. (Er R’ad, 9.)

Mendim i bukur për Zotin

Një musliman nuk duhet t’i dorëzohet mëkatit pa pasur frikë nga pasojat, dhe as nuk duhet të dëshpërohet nëse bën një mëkat. Dëshpërimi dhe humbja e shpresës është një karakteristikë e mosbesimtarëve, siç thotë Allahu i Madhërishëm në Kur’anin Famëlartë: “Vetëm jobesimtarët humbin shpresën në mëshirën e Allahut.” (Jusuf, 87) Eshtë e dëshirueshme të jesh mes të dyve, midis shpresës në mëshirën dhe frikën e Allahut. nga ndëshkimi i Tij, ndërsa te kemi mendim të mirë për Zotin tonë.

Kë e do Allahu?

1. Allahu i do ata që i besojnë Atij: “… Prandaj falini ata dhe lutuni që të falen dhe beni marveshje me ta. Dhe kur të vendosni, atëherë besoni në Allahun, sepse Allahu me të vërtetë i do ata që i besojnë Atij. “(Ali Imran, 159)

2. Allahu i do ata që pendohen shpesh: “Allahu me të vërtetë i do ata që pendohen shpesh dhe i do ata që pastrohen shumë.” (El-Bekare, 222)

3. Allahu i do të drejtët: “Ata dëgjojnë shumë gënjeshtra dhe hanë me kënaqësi atë që është e ndaluar; kështu që nëse ata vijnë tek ju, ju ose i gjykoni ata ose largoheni prej tyre; nëse largoheni prej tyre, ata nuk mund t’ju dëmtojnë aspake. Dhe nëse i gjykoni ata, gjykojini ata me të drejtë, sepse Allahu i do të drejtët. ”(Al-Ma’ida, 42)” Allahu nuk ju ndalon te beni mire dhe te jeni te drejt ndaj atyre qe nuk ju luftojne per shkak te besimit(fes) dhe nuk ju dëbojne nga vatrat e juaja. Në të vërtetë, Allahu i do ata që janë të drejtë. “(El-Mumtahine, 😎

4. Allahu i do ata që bëjnë vepra të mira: “Dhe Allahu u dha atyre një shpërblim në këtë botë, dhe në ahiret Ai do t’u japë atyre një shpërblim më të madh se sa meritojnë, dhe Allahu i do ata që bëjnë punë të mira” (Ali Imran, 148.) “… Dhe kur ata janë me bollëk dhe kur janë në skamje, ata ndajnë, të cilët mposhtin zemërimin dhe falin njerëzit – dhe Allahu i do ata që bëjnë vepra të mira…” (Ali Imran, 134)

5. Allahu i do te qëndrueshmit: “Dhe sa profetë kishte me të cilët luftuan shumë besimtarë të sinqertë, kështu që ata nuk u ligështuan për shkak të vështirësive që u pësuan në rrugën e Allahut, dhe ata nuk u dorëzuan ose justifikuan veten e tyre – Allahu i do të qendrueshmit. “(Ali Imran, 146.)

Kë nuk e do Allahu?

1. Allahu nuk i do mëkatarët: “Allahu nuk do asnjë jobesimtar, mëkatar.” (El-Bekare, 276)

“Dhe mos u shqetësoni për ata që janë tinëzarë në shpirtrat e tyre, sepse Allahu nuk e do mëkatarin tinëzar.” (An Nisa, 107)

2. Allahu nuk i do krenarët: “Dhe adhuroni Allahun dhe mos konsideroni askënd të barabartë me Të! Dhe bëj mirë prindërve, të afërmve, jetimëve dhe të varfërve, fqinjëve, fqinjëve dhe fqinjëve të largët, miqve, udhëtarëve të qëllimshëm dhe atyre që janë në zotërimin tënd. Në të vërtetë, Allahu nuk i do ata që krenohen dhe mburavecat. “(En-Nisa, 36)

“Ai me të vërtetë nuk i do ata që krenohen.” (An Nahl, 23)

3. Allahu nuk i do tradhtarët: “Allahu me të vërtetë i mbron besimtarët, All-llahu sigurisht nuk do asnjë tradhtar, mosmirënjohës.” (El-Haxh, 38)

4. Allahu nuk i pëlqen shtypësit dhe ata që bëjnë padrejtësi: “Padrejtësia mund të shlyhet në të njëjtën masë, dhe kush fal dhe pajtohet, Allahu do ta shpërblejë atë; Ai nuk i do ata që bëjnë padrejtësi. ”(Esh-Shura, 40)

“Dhe në këto ditë Ne u japim fitore disave dhe tani të tjerëve, në mënyrë që Allahu të tregojë ata që besojnë dhe zgjedhin disa prej jush si shehid (martirë) – dhe Allahu nuk i do shtypësit” (Ali Imran, 140).

5. Allahu nuk i pëlqen ata që e teprojnë: “O bij të Adamit, vishuni mirë kur doni të kryeni (namazin) lutjen! Dhe hani dhe pini, por mos e teproni. Ai nuk i do ata që e teprojnë. ”(Al-A’rāf, 31)

Perktheu dhe pershtati: Sadri Iljazi

NA NDIQ NË FACEBOOK

Advertisement


Advertisement
Click Here To Join Native Media

Portali Zyrtare u themelua nga një grup gazetarësh të rinjë në vitin 2018. Të motivuar nga nevoja për lajme të shpejta dhe të vërteta, në Maqedoni, ndër shqiptarë dhe për shqiptarët – Zyrtare nuk ishte veçse një kërkesë e kohës. Kontakt e-mail: [email protected]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com